Vårmöte 2022

Kallelse-inbjudan-dagordning!

Välkomna till Ålands Biodlarförenings vårmöte tisdagen den 31 maj 2022

kl. 19.00-max kl. 21.00 i BIHUSET, Getavägen 194 i Grelsby.

Berätta gärna vad du tycker om vår hemsida och att ha den som ”bank” för nyttigheter.

Jesper Stara har gjort ett underbart jobb för att få hemsidan att vara uppdaterad. Det är den till 90%


Dagordning:

1. a) Val av ordförande, sekreterare, två rösträknare och två protokolljusterare för mötet

b) konstatera de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets beslutförhet.

c) föredras styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.

d) föredras bokslutet för föregående år samt revisorernas berättelse.

e) besluts om fastställande av bokslutet.

f) besluts om ansvarsfrihet för de ansvarsskyldiga

2. Varroaprovtagning denna sommar, information så långt vi vet ang datum etc.

3. Förslag till nya stadgar för föreningen

4. Provtagning Amerikansk yngelröta etapp ett och denna vårs etapp (de sista kuporna) rapport


Grelsby 22-05-2022 Styrelsen för Ålands Biodlarförening gm Yngve Påvall


Verksamhetsberättelse 2021

Förslag till omarbetade stadgar för Ålands Biodlarförening r.f

Verksamhetsgranskning

Balansräkning

Resultaträkning