Åland – en varroafri region

Varroa

Varroakvalster hos bin (varronos) är en av de sjukdomar som förtecknas i bilaga B till direktiv 92/65/EEG. Sjukdomen orsakas av ektoparasitära kvalster av släktet Varroa och har rapporterats i hela världen. Varroa är en anmälningspliktig sjukdom på Åland och varken täckt biyngel eller fullbildade, vuxna levande honungsbin kan förflyttas från det finländska fastlandet till Åland. Finland har under flera år observerat Ålands bipopulation. På grundval av denna övervakning kan nu Finland bekräfta att sjukdomen inte förekommer på Åland. Till följd av detta kan den delen av Finlands territorium betraktas som varroafritt. Det känns väldigt bra. Stor hjälp hade vi av Finlands Livsmedelssäkerhetsverk (EVIRA) och Jord- och Skogsbruksministeriet. EVIRA har skött provtagningen sedan dess. 

PROVTAGNING  sommaren 2021

Varroa

Det gjordes Varroa provtagning under juli månad då Maritta Martikkala med kollega från Finlands Livsmedelsverket var på Åland några dagar och genomförde proverna.

PROVTAGNING  sommaren 2018

Det var visst och sant provtagning sommaren 2017 även om det inte finns med på denna sida.

En viss förhöjning av pulsen blev det sensommaren 2016 då varroan på nytt intagit Houtskär.

Hos oss togs prov i alla kommuner. Petra Öhman på Houtskär är mycket alert och vaken i denna fråga. Det enda samhället som fanns på Houtskär flyttades därifrån (det hade varroa). de andra smittade samhällena hade dött under vintern.

Petra gick med nosen i backen hela sommaren och det hittades inga honungsbin under sommaren 2017 , nytt försök gjordes med att flytta samhällen från Åland till Houtskär.

Vi hoppas de får vara varroafria hur länge som helst.


Så till kommande sommars provtagning (2018) :

Pengar har begärts för provtagning sommaren 2018 i budgeten. Landskapsveterinären har sett till detta.

Vi tackar.

Vi har en fungerande modell för provtagningen, provtagare som känner Åland nästan lika bra som sin egen ficka (Maritta Martikkala och Kaija Tunkkari). Hoppas det får fortsätta så.

Preliminärt vill vi genomföra provtagningen 2-3 juli 2018.

Jag hoppas att min önskan tillmötesgås om att Färjsundsområdet blir klassat “utökat riskområde” eftersom båttrafiken (både fraktfartyg och nöjesfarkoster) dit är mycket tät. Skogsindustriernas fartyg går allafrån Färjsundet, ej Möckelö.


Studieresa till Isle of Man

Vi har fått PAF-medel för en studieresa till Isle of Man.

Vi kunde inte använda 2017-pengarna under året för bygget, men har fått klart att använda pengarna detta år istället. Tack LR!

Varför Isle of Man?

De har också status “varroafri region”. Vi vill göra göra erfarenhetsutbyte med dem vad beträffar bl.a.

importstopp, registrering, provtagning

Fem medlemmar från oss far till Isle of Man den 13-15 februari 2018.

De är: Totto Eckerman, Rikard Järvinen, Åsa Hägg, Cajsa Sundberg och Marit Wiklöv


PROVTAGNING sommaren 2016

För femte året i rad ska vi ta prov på våra bin, även denna sommar vad gäller varroakvalster. Provtagningen sker i samarbete med EVIRA och LR.

I det utökade riskområdet (hamnar, flygplats, en radie på 5 km) ska samtliga samhällen i 25% av bigårdarna provtas. Analysen sker i EVIRAS:s labb i Kuopio.

I det icke utökade riskområdet (resten av Åland) ska 5% av bigårdarnas samtliga samhällen provtas. Slumpvis utvalda.

Denna sommar blir provtagningen första veckan i juli ( vecka 27). EVIRA vill att provtagningen sker då samhällena är som störst vad gäller antal bin, EVIRA anser att en ev. varroaförekomst skulle vara störst då.

2016-06-02YP


Varroafri region blev vi helt visst och sant den 11 oktober 2013.

************************************************************************************************************************

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 11 oktober 2013

om erkännande av delar av unionen som fria från varroa hos bin och om fastställande av tilläggsgarantier som krävs vid handel inom unionen och vid import för att skydda dessa delars status som varroafria

[delgivet med nr C(2013) 6599]

(Text av betydelse för EES)

(2013/503/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT FÖLJANDE BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte omfattas av de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG ( 1 ), särskilt artikel 15.2, och

av följande skäl:

(1) I direktiv 92/65/EEG fastställs de djurhälsokrav som vid handeln inom och vid importen till Europeiska unionen ska gälla för djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte omfattas av kraven i den unionslagstiftning som det hänvisas till i bilaga F i det direktivet.

(2) Varroakvalster hos bin (varronos) är en av de sjukdomar som förtecknas i bilaga B till direktiv 92/65/EEG. Sjukdomen orsakas av ektoparasitära kvalster av släktet Varroa och har rapporterats i hela världen.

(3) Enligt artikel 15 i direktiv 92/65/EEG ska en medlemsstat som anser att dess territorium eller en del av dess territorium är fritt från någon av de sjukdomar som räknas upp i bilaga B till direktivet, förelägga kommissionen tillräcklig dokumentation till stöd för detta. Ett beslut ska sedan fattas på grundval av dokumentationen.

(4) Varroa sprider sig genom förflyttning av biyngel och direktkontakt mellan angripna vuxna bin. Sådan kontakt är endast möjlig inom binas flygområde. Som sjukdomsfria territorier kan man följaktligen endast betrakta territorier där förflyttning av bikupor och biyngel kan kontrolleras och som är tillräckligt geografiskt isolerade för att migration av bin utifrån ska förhindras. Vidare måste de behöriga myndigheterna genom omfattande övervakningsdata kunna bevisa att regionen verkligen är varroafri och att man utövar sträng kontroll över införandet av levande bin och biyngel för att upprätthålla områdets status.

(5) Finland har bett kommissionen att erkänna Åland som en del av dess territorium som är varroafritt. Enligt artikel 355.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska bestämmelserna i fördragen omfatta Åland i enlighet med bestämmelserna i protokoll nr 2 i akten om villkoren för Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning.

(6) Åland består av en grupp öar mellan Bottniska viken och Östersjön och är därför tillräckligt avskilt geografiskt från potentiellt varroainfekterade områden.

(7) Varroa är en anmälningspliktig sjukdom på Åland och varken täckt biyngel eller fullbildade, vuxna levande honungsbin kan förflyttas från det finländska fastlandet till Åland. Finland har under flera år observerat Ålands bipopulation. På grundval av denna övervakning kan nu Finland bekräfta att sjukdomen inte förekommer på Åland. Till följd av detta kan den delen av Finlands territorium betraktas som varroafritt.

(8) De ytterligare garantier som krävs för handeln bör därför definieras, med hänsyn till de åtgärder som Finland redan infört i sin nationella lagstiftning.

(9) Ett ytterligare certifieringskrav bör fastställas i hälsointyget i del 2 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG, i syfte att fastställa villkoren för förlagorna till hälsointyg för förflyttning inom unionen av levande bin mellan varroafria territorier i unionen. Dessutom bör den lokala veterinärenheten i det varroafria området eller de varroafria områdena identifieras med en Traceskod i enlighet med kommissionens beslut 2009/821/EG ( 2 ).SV L 273/38 Europeiska unionens officiella tidning 15.10.2013

( 1 ) EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

( 2 ) Kommissionens beslut 2009/821/EG av den 28 september 2009 om upprättande av en förteckning över godkända gränskontrollstationer, om fastställande av vissa regler för inspektioner som utförs av kommissionens veterinärexperter och om fastställande av veterinärenheter i Traces (EUT L 296, 12.11.2009, s. 1).

(10) Införsel av levande bin till unionen är endast tillåten på de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 ( 1 ). Utöver de krav som fastställs i den förordningen i syfte att skydda de territorier som erkänts som varroafria så att de kan behålla sin status, bör man förbjuda införsel av sändningar av bidrottningar och arbetsbin till unionen om den deklarerade slutliga destinationen för sändningarna är ett varroafritt territorium.

(11) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De medlemsstater eller områden i dessa som förtecknas i den tredje kolumnen i tabellen i bilagan erkänns som varroafria.

Artikel 2

1. De medlemsstater som förtecknas i bilagan ska se till att följande villkor är uppfyllda i de territorier som förtecknas i den tredje kolumnen i tabellen i bilagan:

a) Det är obligatoriskt att anmäla förekomst av varroa enligt den nationella lagstiftningen.

b) Övervakning genomförs regelbundet för att bekräfta frånvaron av ektoparasitära kvalster av släktet Varroa.

2. De medlemsstater som förtecknas i bilagan ska rapportera resultaten av den övervakning som avses i punkt 1 b till kommissionen senast den 31 maj varje år.

3. De medlemsstater som förtecknas i bilagan ska snarast underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om ektoparasitära kvalster av släktet Varroa konstateras i de territorier som förtecknas i den tredje kolumnen i tabellen i bilagan.

Artikel 3

1. Det ska vara förbjudet att till de territorier som förtecknas i den tredje kolumnen i tabellen i bilagan införa sändningar av de varor som anges i femte kolumnen i tabellen.

2. Genom undantag från punkt 1 ska det vara tillåtet att införa de varor som anges i femte kolumnen i tabellen i bilagan till de territorier som förtecknas i den tredje kolumnen i tabellen om följande villkor är uppfyllda:

a) Varorna har sitt ursprung i en annan medlemsstat eller i ett territorium i en sådan medlemsstat som erkänts som varroafri(tt) enligt artikel 15.2 i direktiv 92/65/EEG.

b) Sändningarna åtföljs av ett hälsointyg som utformats i enlighet med hälsointyget i del 2 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG, där följande uppgifter ska läggas till i del II.2:

”varor som anges i femte kolumnen i tabellen i bilagan till kommissionens genomförandebeslut 2013/503/EU och som kommer från medlemsstater eller delar av medlemsstater som erkänts som varroafria i enlighet med artikel 15.2 i direktiv 92/65/EEG och där inget fall av varroa har rapporterats under de senaste 30 dagarna.”

c) Alla försiktighetsåtgärder har vidtagits för att undvika att sändningar kontamineras med varroa under transport.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna ska inte tillåta införsel till unionen av sådana sändningar av bin som avses i artikel 7.3 a i förordning (EG) nr 206/2010 om deras slutliga bestämmelseort, enligt uppgifterna i fälten I.9, I.10 eller I.12 i det hälsointyg som åtföljer sändningarna, är ett av de territorier som förtecknas i den tredje kolumnen i tabellen i bilagan.

2. Genom undantag från punkt 1 och i enlighet med de hälsokrav för import som fastställs i förordning (EU) nr 206/2010 får medlemsstaterna tillåta införsel till unionen av de sändningar som avses i punkt 1, på villkor att deras slutliga bestämmelseort ändras till ett territorium som inte förtecknas i den tredje kolumnen i tabellen i bilagan.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionenSV 15.10.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 273/39

( 1 ) Kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 av den 12 mars 2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg (EUT L 73, 20.3.2010, s. 1).

BILAGA

Medlemsstater eller territorier i medlemsstater som erkänts som varroafria 1

2

3

4

5

ISO- kod

Medlemsstat

Territorium som erkänts som varroafritt

Tracesnummer Lokal veterinärenhet

Varor vilkas införsel är förbjuden till det territorium som förtecknas i den tredje kolumnen

FI

Finland

Åland

FI00300 Statens ämbetsverk på Åland

Täckt biyngel och fullbildade, vuxna levande honungsbin

SV L 273/40 Europeiska unionens officiella tidning 15.10.2013

(stegen på vägen mot erkännandet som varroafri region kommer här nedan, undan för undan. 20140908YP)